JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Korvatunturin tontut

21.11.2023 10.56
Uutiset

Kuka tuuraa joulupukkia tänä vuonna Kiteen joulunavauksessa?

Jou­lu tul­la jol­kot­taa ja lä­hes­tyy vauh­dil­la tä­nä­kin vuon­na. Ki­tee­läis­ten yri­tys­ten ja Ki­Ka­Tus ry:n yh­tei­ses­tä jou­lu­na­vauk­ses­ta jou­luun on enää 29 yö­tä, siis va­jaa kuu­kau­si!

Jou­lua odo­tel­les­sa meil­lä kai­kil­la on pal­jon val­mis­tel­ta­vaa, ku­ten on pu­kil­la­kin. So­pi­va het­ki jou­lun val­mis­te­lu­jen aloit­ta­mi­sel­la ja jou­lu­tun­nel­maan vi­rit­täy­ty­mi­sel­le on tu­le­va­na sun­nun­tai­na, jol­loin voit tul­la naut­ti­maan jou­lun tun­nel­mas­ta Ki­teen jou­lu­na­vauk­seen!

Jou­lu­puk­ki ei tä­nä­kään vuon­na va­li­tet­ta­vas­ti eh­di kii­reil­tään pai­kal­le Ki­teel­le en­nen jou­lu­aat­toa. Hän on kui­ten­kin va­lin­nut it­sel­leen tuu­raa­jan jou­lu­na­vauk­seen ja pyy­tä­nyt tuu­raa­jaa ker­to­maan muu­ta­man sa­nan jou­lun odo­tuk­seen.

Tuu­raa­jal­la pu­nai­nen tupa ja 80 lem­mik­kiä

Tä­män vuo­den tuu­raa­ja ja Ki­teen jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­mas­sa on­kin oi­kein oi­val­li­nen va­lin­ta tä­hän tär­ke­ään teh­tä­vään. Hä­nel­lä on pu­nai­nen tupa ja pe­ru­na­maa ja hän on ai­na asu­nut Ki­teel­lä. Hä­nel­lä on 80 lem­mik­kiä, suk­ka­pui­kot py­sy­vät hy­vin kä­sis­sä sa­moin kuin kuor­ma-au­to ja isot ko­neet­kin. So­mes­sa hä­nel­lä on 38 000 seu­raa­jaa ja jou­lu­hen­ki­löm­me viih­tyy hy­vin myös hiih­to­la­dul­la.

Men­nei­nä vuo­si­na on ol­lut myös ai­ka mon­ta tuu­raa­jaa, mm. Sei­ja Hovi, Er­no Kos­ta­mo, Jar­mo Ti­mo­nen, Lei­la Luuk­kai­nen, Pau­li Lyy­luo­ma, Is­mo Ruu­ti­ai­nen, Mika Ju­vo­nen, Pent­ti Lauk­ka­nen, Ol­li Hir­vo­nen, Ai­ra Tol­va­nen ja vii­mei­sin jou­lu­hen­ki­lö on Mer­vi Ho­lo­pai­nen vuo­del­ta 2021.

Ar­vaa täyt­tä­mäl­lä ku­pon­ki kes­kus­tan liik­keis­sä

Jou­lu­puk­ki ha­lu­aa tei­dän yrit­tä­vän vih­jei­den pe­rus­teel­la ar­va­ta ke­nes­tä tänä vuon­na voi­si ol­la kyse. Kes­kus­tas­sa si­jait­se­viin yri­tyksiin on tors­tais­ta al­ka­en ja­et­tu kym­me­ni­sen val­kois­ta san­koa, joi­den kyl­jes­sä on jou­lu­hen­ki­lön kuva sekä vih­je hä­nen hen­ki­löl­li­syy­des­tään. San­gon vie­res­sä on vas­taus­ku­pon­git.

Jou­lu­hen­ki­löä ar­van­nei­den kes­ken ar­vo­taan lah­ja­kort­te­ja. Pää­set mu­kaan lah­ja­kort­ti­ar­von­taan, kun yri­tät vih­jei­den pe­rus­teel­la ar­va­ta kuka tä­män vuo­den tuu­raa­ja voi­si ol­la. Ar­vaus­ku­pon­gin yh­teys­tie­doil­la­si va­rus­tet­tu­na voit pa­laut­taa jo­hon­kin näis­tä val­koi­sis­ta san­kois­ta jou­lu­na­vaus­päi­vään 26.11. kel­lo 16.30 men­nes­sä. Täy­te­tyn la­pun voi myös toi­mit­taa suo­raan esiin­ty­mis­la­val­le Ki­teen­tiel­le jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­man ai­ka­na klo 14-17 vä­lil­lä.

Ku­pon­git toi­mi­te­taan liik­keis­tä yh­tei­seen isoon ar­von­ta­tonk­kaan Ki­teen­tiel­lä si­jait­se­val­le esiin­ty­mis­la­val­le klo 17.00 men­nes­sä.

Jou­lu­hen­ki­lö eli jou­lu­pu­kin vi­ral­li­nen tuu­raa­ja jul­kis­te­taan Ki­teen jou­lu­na­vauk­ses­sa sun­nun­tai­na 26.11.2023 n. Klo 17.45 ja sa­mal­la toi­mi­te­taan ar­pa­jai­set, jois­sa voit voit­taa lah­ja­kort­te­ja pai­kal­li­siin yri­tyk­siin.

Lisää aiheesta

Kysely